Aankondiging oprichting Bricoteam vzw

Op 19 september 2022 is Bricoteam vzw opgericht, met als maatschappelijke zetel:
Marcqstraat 25
1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0791.231.770.

De leden van de Raad van Bestuur zijn:

Er wordt een erkenning als Sociaal Democratische Onderneming aangevraagd en een Mandatering voor de klus-en facilitydienst.

Vanaf 2024 zal Bricoteam vzw starten met een economische activiteit.

De missie van Bricoteam vzw is:

Vzw Bricoteam is een sociale onderneming die opgericht wordt met een dubbel doel : enerzijds Brusselse kwetsbare ouderen en zorgbehoevenden zo lang als mogelijk te ondersteunen in hun vertrouwde omgeving/thuissituatie, opdat zij er menswaardig kunnen leven en wonen en hun autonomie en regie over hun eigen leven zo goed mogelijk waarborgen. En anderzijds de socio- professionele inschakeling en de duurzame participatieve ontwikkeling bevorderen van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden en de creatie van bijkomende tewerkstelling op maat van de doelgroep realiseren mits specifieke begeleiding en ondersteuning via vorming en werkervaring.

De klus- en facilitydienst is de economische activiteit via dewelke die doelen gerealiseerd worden.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen bestemd worden voor de verwezenlijking van haar doel. Om haar doelen te realiseren mag de vereniging alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben, met uitzondering van het rechtstreekse of onrechtstreeks

uitkeren of bezorgen van enig vermogensvoordeel van de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De Statuten zijn consulteerbaar via het Belgisch Staatsblad, gepubliceerd op 21 september 2022

Het Arbeidsreglement is geregistreerd onder het nummer: 34/50239172/E.

Een eerste werknemer is in dienst vanaf 1 oktober 2022